Atitiktų priėmimo santykius

Ši partnerystė bus išsami ir apims laisvosios prekybos erdvę, taip pat platesnį sektorinį bendradarbiavimą, kai tai atitinka abipusius Šalių interesus. Tai yra mūsų neišmoktos pamokos, nepaleistos istorijos ir proto programos.

Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius bei viešąjį administravimą, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus, būti susipažinusiam su Europos Sąjungos norminiais dokumentais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros veiklą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros veiklą, išmanyti teisės aktų rengimo reikalavimus.

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas biomedicinos mokslų studijų srities biologijos krypties arba technologijos mokslų studijų srities. Darbo patirtis: ne mažesnė kaip 1 metai dokumentų valdymo ir apskaitos ir sveikatos priežiūros administravimo srityje.

atitiktų priėmimo santykius

Mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo B2 lygiu. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant dokumentus vertinimo pažymas, ataskaitas.

Sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių bei apskaitos taisyklių reikalavimus.

VDI veikla

Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą. Rengia bei teikia išvadas, susijusias su asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijuojamų paslaugų vertinimu vietoje. Vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų vertinimą. Kaupia informaciją duomenų bazėje apie įvykusius asmens sveikatos priežiūros įstaigų, turinčių atitiktų priėmimo santykius teikti laboratorinės diagnostikos paslaugą, vertinimus vietoje.

Pagal kompetenciją rengia dokumentus fiziniams ir juridiniams asmenims susijusius su vykdomomis funkcijomis.

atitiktų priėmimo santykius

Dalyvauja rengiant skyriaus veiklos planus, veiklos planų ataskaitas, kt. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant klausimus, susijusius su licencijų sąlygų laikymosi priežiūra. Skyriaus vedėjo pavedimu esant poreikiui atlieka kitų skyriaus darbuotojų funkcijas, juos pavaduoja jų nebuvimo darbe dėl atostogų, ligos ar komandiruotės metu.

atitiktų priėmimo santykius

Atlieka kitas direktoriaus pavaduotojo ir direktoriaus pavestas užduotis, susijusias su skyriui priskirtomis vykdyti funkcijomis.