Greitasis pažintys halle munsterland,

Skiriami: abbas terminologijos sąvoka: trečioji kanconos arba regularis de regimine, kuris teisiniu ir faktiniu -»baro formos dainos dalis. Range, Bausteine zur Bretke-Forschung. Stiprėjant vokietinimui laikraštis palaikė tautinį identitetą diskutuodavoapie vokiškos spaudos intrigas, piktindavosi vietovardžių vokietinimu. Nors ir skelbdamas patriotines kalbos išsaugojimo nuostatas išsakydamasneigiamą požiūrį į nutautėjimą, kalbos išsižadėjimą , laikraštis adekvačiai suvokėprastėjančią Rytprūsių lietuvių kalbos situaciją demografinio potencialo nebuvimą,dvikalbystę, lietuvių kalbos funkcijų praradimą. Vienuolystė minas, nusakantis santrumpas ir sist.

Pietro U. William R. Gyvenimas ir literatūrinė veikla. Akten des internationalen Kongresses zum jährigen Bestehendes Instituts für Österreichische Geschichtsforschung Wien, 3.

Kitaip nei tuo laikotarpiu šiamemieste leisti daugiausia trumpalaikiai įvairios pakraipos periodiniai leidiniai 2jistautiškai susipratusių lietuvininkų Jagomastų šeimos, Vydūno rūpesčiu per keliolikaleidybos metų išlaikė lietuvybės puoselėjimo poziciją, taikėsi prie dvikalbystėssąlygomis gyvenančios lietuvininkų kalbinės mažumos poreikių. Šiame straipsnyje analizuojamas Naujojo Tilžės keleivio atsiradimas Greitasis pažintys halle munsterland periodikos liberalėjimo kontekste bei detaliau atskleidžiamas šio laikraščiosantykis su lietuvininkų sociokultūriniais poreikiais ir nykstančia jų gimtąjakalba.

Nuo seniausiųlaikų iki mūsų dienų, Vilnius: VU leidykla, Daugiaubuvo ūkininkams skirtų savait raščių — metais Tilžėje ir Klaipė doje ėjoLaukininkasevangeliškosios bei krikščioniškosiosperiodikos evangelikų liuteronųpažiūras — metais skel bė savaitraštisPakajaus paslas, o metaisleistas laikraštis Alyvų lapai ir metaisėjęs savaitraštis Pakajaus balsas bu vo krikščioniški.

Vokiškai kalbančius informuodavovokiškai spausdinti informaciniaileidiniai, pavyzdžiui, metais leistasLitauische Stimme Urbonas— Todėl tokiuose šaltiniuose ir kiek išsamesniuose Birutės Baltrušaitytės,Domo Kauno 5 tyrimuose iškelti vertinimai čia komentuojami ir išplečiamipaties laikraščio medžiagos analize.

Kitose Lietuvos apskričių ir universitetų bibliotekoseyra daug mažesnės apimties komplektų ar tik po keletą laikraščio numerių Lietuviški periodiniai leidiniai — Kontrolinis sąrašas, t.

Empirinėsmedžiagos analizės duomenys taip pat gretinami su istorikų studijose 6 at skleidžiamusociokultūriniu kontekstu. Naujasis Tilžės keleivis įkūnijo XX amžiaus pradžios Rytprūsiųtautiškai susipratusių lietuvių norą turėti laikraštį, keliantį jų tautinės3 Vilius Gaigalaitis, Atsiminimai, sudarė AudronėKaukienė, Klaipėda: KU leidykla, ; Vydūnas, Septyni šimtmečiai vokiečiųir lietuvių santykių, Vilnius: Vaga, [], Tamošiūnas], Lietuviškos knygosraida —, Vilnius: Baltos lankos, Tokios liberaliosios atšakos atsiskyrimasnuo konservatyviosios pakraipos leidinių prasidėjo jau XIX amžiauspabaigoje.

Šiam procesui darė įtaką prieštaringi veiksniai, pavyzdžiui, teigiamasTilžės spaustuvininkų požiūris bei bendradarbiavimas su DL lietuviais padėjoleidėjams išreikšti liberalesnes nuostatas, tačiau leidėjų neryžtingumas bei Rytprūsiųvaldžios pašalpos šį procesą pristabdydavo arba netgi grąžindavo leidiniusį konservatyvųjį kelią.

XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiauspradžioje Rytprūsių valdžios inicijuotuose lojalumui ugdyti skirtuose,tačiau lietuvių kalba spausdintuose leidiniuose ėmė formuotis mintys apie gimtosioskalbos išsaugojimą.

Welcome to Scribd!

Tokį perėjimą iliustruoja keletas tarpusavyje susijusiųlietuviškų Rytprūsių laikraščių, turinčių savo pavadinime žodį keleivis. Kurſchat in Königſberg], — Tyrėjų darbuose pabrėžiamas jo provokiškumas 7tačiauįžvelgiamas ir valstiečių prisirišimo prie gimtosios kalbos palaikymas bei geraiparengtos ir techniškai suredaguotos medžiagos pateikimas.

pažintys new york city pažintys australija uk

Neabejotinai teigiamabuvo tai, kad Keleivis suaktyvino lietuvininkų idėjinę diferenciaciją, kuriXIX amžiaus antroje pusėje padėjo atsirasti naujiems įvairios idėjinės orientacijoslietuvių periodiniams leidiniams žr. Mat Kuršaitis, nebepajėgdamasKeleivio leisti, pardavė jį Einarui. Šis laikraščio leidimą sustabdė ir atnaujinotik metų gegužę, o nuo metų balandžio iki metų gegužės,susitaręs su intensyviai lietuviškus spaudinius leidusiais Reilenderiais, Tilžėje leidosavaitraštį NK.

Einaro redaguotas NK daug lietuviškesnis už kuršaitiškąjį 8. Bendrinės kalbos iškilimas, Vilnius: Moksloir enciklopedijų leidykla, Lietuviško Rytprūsių laikraščio Keleivis konservatyviosios kairėje ir liberaliosios dešinėje atšakų genezėsu pertrūkiais redagavo Einaras, Jurgis Arnašius, Kristupas Jurkšaitis, kol laikraštisbuvo sustabdytas dėl mažo pelningumo.

Nors Kelkis ir buvo pasukęs vokietinimolinkme, greitasis pažintys halle munsterland ypač Arnašiaus redaguojamas Bellingham internete tapo palankesnis lietuviųreikalams 9.

Dėl šios priežasties kiek daugiau nei keturiasdešimt metų ėjęs laikraštisvadinamas visuomeniniu-politiniu arba liberaliniu Tamošiūnas,nors ir atvirai laviravo tarp lojalumo Prūsijos valdžiai bei tautiškumo. Patriotiškus NTKleidėjus, nebeturėjusius finansinių saitų su vokiečių valdžia, užgulė ganėtinaiprieštaringi įsipareigojimai — nustojus eiti kitiems lietuviškiems laikraščiams, reikėjoaprėpti realius Rytprūsių lietuvininkų interesus ir kartu tęsti Tilžės lietuviškosspaudos liberalėjimo tradicijas, puoselėti lietuvybę.

Remiamas prūsų valdžios laikraštisėjo iki metų Tamošiūnas Spaudos draudimo metais Rytprūsių lietuviųkultūros centru tapusioje Tilžėje vyko intensyvus darbas 10o NTK leidimo metu ypač dėl metais suaktyvėjusios nepalankios vokiečių politikos visuomeniniogyvenimo aplinkybės buvo pasikeitusios lietuvių nenaudai.

Jau kiek anksčiau prasidėjusįtautinį atgimimą nutraukė Pirmasis pasaulinis karas, o vėliau slopino stiprigermanizacija. Trečiajame dešimtmetyje buvo persekiojami visuomenininkai,trukdoma kultūros renginiams, uždaromi periodiniai leidiniai Nuo metųRytprūsių lietuviai neteko visų teisių į tautinę egzistenciją, nuo metų uždraustavisų lietuviškų kultūros draugijų veikla Bagdonavičius Gana reguliariai keturių puslapių 12 dukart per savaitę leistą NTK 2 pav.

Uploaded by

Enzys Jagomastas redagavo — ir — metais, jo duktė OnaJagomastaitė-Vilmantienė po santuokos Anna [Anita] Greitasis pažintys halle munsterland — — metais; prie šio darbo prisidėdavo ir leidėjo sūnus Dovas Jagomastas.

Lietuvių tautinės mažumos atstovavimo pozicijai darė įtaką Enzio Jagomastoasmenybė ir nusiteikimas pilietiškumas 13lietuviškų raštų leidybostradicijos 14 bei finansiniai saitai su Lietuva — laikraščio leidimą rėmė ir Lietuvosvyriausybė Kaunas, raginusi atstovauti lietuvių teisėms Rytprūsiuose10 Kaip išvengti pažintys spausdinti pirmieji DL skirti periodiniaileidiniai ir knygos, vėliau ir kitųkrypčių laikraščiai, buvo kuriamos lietuviškosdraugijos, kurias pakentė vokiečiųvaldžia.

Tačiau nuo metų taikydamasiprie valdžios pašalpų ji buvo perėmusiprovokišką kryptį Urbonas—;MLE 3, Nors padidėjusiosapimtys reiškė suklestėjimą, tačiau patirta finansinių sunkumų dėl užsakovų neatiduotųskolų, dėl muitų.

Jau nuo metų spaustuvę boikotuodavo svarbiausiklientai — vokiečių verslininkai Kaunas, o nuo metų santykiaisu vokiečiais itin pablogėjo Baltrušaitytė Reikėdavo gintis nuo vokiškųlaikraščių intrigų ypač vietinio Tilsiter Allgemeine Zeitung 15nuo suaktyvėjusiovokiečių Memellandbundo veiklos Po metų vokiečių valdžia nuolat per Tilsiter Allgemeine Zeitung nuo XX amžiaustrečiojo dešimtmečio vidurio spausdinostraipsnių, kurių pagrindinė mintis buvota, jog lietuvių kultūrinę veiklą jau seniaireikėję uždrausti kaip antivalstybinę Vydūnas [], NTK informuodavoapie tokius išpuolius žr.

dvyniai vyras ir mergelė moteris pažintys pažinčių programas kurios dirba

Vokiečiųverčiamas persikelti į Vokietiją Enzys Jagomastas su šeima metais repatrijavoir apsigyveno Vilniuje, tais pačiais metais buvo suimtas ir su šeima naciųsušaudytas Paneriuose. Nors irnebūdamas didelio tiražo leista apie 1 egzempliorių, plg.

Nauja lietuviškaceitunga ir Tilžės keleivis leisti 3 —6 egzempliorių tiražu bei neturėjęs daugprenumeratorių metais prenumeruoti egzemplioriai, — tik [Kaunas, ]NTK buvo svarbus pačiai leidyklai.

Keleto inteligentų puoselėta vientisos lietuvių tautos vizija Rytprūsių lietuviainepersiėmė Hermann [], 73—94jie netapo ir modernia tauta — visųpirma jų socialinė struktūra buvo nepilna čia nesusiformavo vieninga lietuviškojiinteligentija. Lietuwos Lietuwius. Neiurint maſkolißkos Prieſpaudos Laikųten atſirado wiſa Eilē mokytų Wyrų, kurie ſėkmingai paſidarbawo dėl ſawo TautosReikalų.

Taigi mes ſu jais tů Atwilgiu ir wiſai ſuſilyginti negalime, mes poiß didiosios Wokiecʒių Kulturos Įtekme likome lig akli NTK 60,2.

pažintys muitinės vokietijoje kaip sužinoti ar jis pažintys kitus

Išblėsus lietuvininkų politiniam aktyvumui dėl savo teisių, laikraštis koncentravosiį kultūrinius, religinius, ekonominius bendruomenės interesus. Toks pragmatiškumasišsakytas pirmuosiuose NTK numeriuose:apraßo trumpai wisus politißkus Atſitikimus, talpina graius Apraßymus ir Nuſidawimus, Eiles ir Eilēraßcʒius, praneßa iß greitasis pažintys halle munsterland Kraßto ir iß Karaliaucʒiaus irBerlyno wiſus Turgus, ſkelbia Piewu Parſamdymus, paſergēs kiekwieną ſawo Skaitytoją,kad jis neturētų tokių ir panaßių Ißkadų, praneß Mokējimo Termynus Financamto [Reklaminis skelbimas], NTK 2,1.

  • Но для этого я нуждаюсь в помощи.
  • На каждом из них находился по крайней мере один раскрашенный шарик, изображавший звезду.
  • archivum lithuanicum 10 (24 mb, pdf) - Lietuvių kalbos institutas
  • (PDF) Archivum Lithuanicum 17 () | Giedrius Subačius - acefit.lt
  • Viduramziu Zodynas by Sudare Peter Dinzelbacher | PDF

Juos vienijodar egzistuojančios vertybės — kalba laikytapagrindiniu šios tautinės grupėsidentifikavimo požymiu ir greitasis pažintys halle munsterland kultūra Pocytė58, Senoji lietuvių kultūraRytprūsiuose — metais buvo išesmės sunaikinta Zinkevičius Kita vertus, leidėjai ir straipsnių autoriai, palaikydami ryšius su Lietuva studijuodami,lankydamiesi joje, bendradarbiaudami su visuomenininkais ir stebėdamiten vykstančio kultūrinio gyvenimo aktyvėjimą, siekė Rytprūsiuose saugotilietuvybę bei skatino tai daryti bendruomenę.

Lietuvių kalbos ir etninės kul tūroskaip svarbiausių lietuvybės požymių išsaugojimo pozicija akivaizdi specializuotuoseskirsniuose ir straipsniuose, pasirašytuose leidėjų vardu Rēd. Tačiau vengta atvirai konfrontuoti su konservatyvesnėmisRytprūsių lietuvininkų nuostatomis. Štai ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje stiprėjantnacionalsocialistų spaudimui, laikraštyje ir toliau skelbiami draugiški lietuviųtautinės mažumos identiteto išsaugojimo siekiai, kartu pabrėžiamas lojalumasPrūsijos valstybei:Mes Prūſų Lietuwininkai niekad nebuwome ir dabar neeſame nei jokie WalſtybēsPrießininkai!

Mūſų wienintelis Rūpeſtis tēra tiktai ißlaikyti ir brangint mūſų ſenąjąlietuwißką Kalbą ir Kultūrą! Siekiant patriotinių tikslų laikraštyje atsiskleidžia ir individualesni autoriųpožiūriai bei kuruojamos sritys.

XIX amžiaus lietuvių greitasis pažintys halle munsterland Martyno Jankaus lietuvybėsidėjomis ir pabrėžiant integracinį aspektąlietuviška provincija Prūsijos sudėtyje visdažniau pradėta vadinti Mažąja Lietuva,tokių įvardijimų pasitaiko Emilio Vilmantostraipsniuose. Nuo metų NTK intensyviauvartojami geografiniai pavadinimai Šiaurnemunio kraštas, Pietnemuniokraštas gali būti suprantami kaip neutralumoišraiška.

J-tė, O. J-tė, Ona Prūsaitė, O. Wilmantienė, O. Jagomastaitės vyras vokietis EmilisMecklenburgeris-Vilmantas, taip pat buvo įtrauktas į laikraščio leidimą, jissavo straipsnius pasirašydavo Wilmantas.

Ketvirtajame dešimtmetyje daugiausiaJagomastaitės rūpesčiu NTK kryptingai buvo šviečiamos bei lavinamos moterys irjaunimas. Leidėjo sūnus Dovas Jagomastas, įgijęs humanitarinį išsimokslinimą Karaliaučiausbei Kauno Vytauto Didžiojo universitetuose, grįžęs talkino tėvui. Nuo metų jis vadovavo spaustuvei, intensyviai rengė laikraščiui straipsnius 20pasirašydamasBr.

Šis autorius straipsnius pasirašydavoWydunas, Wyd. Vydūno straipsniuose propaguojamas pasyvuspasipriešinimo vokietinimui principas — neprarasti vidinės tvirtybės, būti kantriemsir nepasiduoti provokacijoms.

Lietuviai traktuojami nebe kaip vidinio neatsparumo,o kaip visiškai beginklė politinio ir kultūrinio smurto auka Bagdonavičius, Enzys Jagomastas straipsnius pasirašydavo inicialais E. Leidėjas ragino lankyti lietuvišką skaityklą Tilžėje, rinktiistorinę vertę turinčias knygas, laikraščius žr. Leidėjas inicijavo Lietuvos autoriųgrožinės literatūros kūrinių perspaudus: poeziją per dvidešimt Maironioeilėraščių, greitasis pažintys halle munsterland keletą Vinco Mykolaičio-Putino, Kazio Binkio, Liudo Giros, VincoKudirkos, Prano Vaičaičio eilėraščių ir prozos kūrinius po keletą Petro Cvirkos,Šatrijos Raganos, Motiejaus Valančiaus, Vinco Krėvės, Jono Biliūno apsakymųir apysakųpats leido jų knygas ir taip stengėsi tiesti bent jau dvasinįtiltą su Lietuva.

Dėdavo ir tautosakos— lietuviškų pasakų, perspausdindavo Simono Daukanto užrašytos pasakojamosiostautosakos tekstų. Spaudžiant pronacistiniams sluoksniams kaikurie lietuvininkai atsisakydavo prenumeratos, todėl tekdavo laikraštį įvairintiir dėti pasaulinės literatūros Selmos Lagerliof, Levo Tolstojaus, Oskaro Vaildo kūrinių. Akivaizdu, kad NTK, nors ir varžomas nutautėjančio adresato poreikių, siekėugdyti išprususį lietuvininką: informuotą apie svarbiausius pasaulio ir regiono Rytprūsių ir Lietuvos įvykius, išmanantį ūkininkavimo ir visuomenės gyvenimodalykus, saugantį pragmatiškas protestantiškumo vertybes, o svarbiausia — išlaikantįlietuviškuosius savo identiteto bruožus ir nevengiantį kultūrinių ryšių suLietuva.

Halle PG Patrologiae cursus completus. Series Graeca. Migne, Paris PL Patrologiae cursus completus. Series Latina. Migne, Paris irt.

Greta to laikraštyje analizuojamaesama lietuvių kalbos padėtis, vertinamas kalbinės bendruomenės kiekybinisir kokybinis kitimas. Laikraštyje atskleidžiamas tautinės mažumos išgyvenamas konfliktas tarp savoidentiteto ir didesnės vokiečių kultūros spaudimo.

Čia neigiamai vertinamas pastaraisiaisdešimtmečiais suintensyvėjusios akultūracijos sąlygotas gimtosios kalbosnykimas. Gimtosios kalbos išsižadėjimas suvokiamas ir kaip kartų problema. Ketvirtojodešimtmečio pabaigoje mažėjant skaitančiųjų lietuviškai, NTK orientuojasi į tautiškaistipriausią grupę — senuosius lietuvininkus plg. Kaunas, pavyzdžiui, metais renkamas vyriausias skaitytojas. Laikraštis vyresniuosius įpareigojaperteikti informaciją jaunajai kartai, o tekstų apie lietuvių kalbos praeitįspausdina ir vokiškai:Mielas Skaitytojau!

Trečiojo dešimtmečio pradžioje NTK skelbiamos mintys apie gimtosios kalbosateitį itin prieštaringos.

archivum lithuanicum 10 (24 mb, pdf) - Lietuvių kalbos institutas

Vis dėlto NTK suvokiamas lietuvių kalbos vartojimo sferų siaurėjimas, kurįsąlygojo ne vien germanizavimo politika, bet ir valstybės modernizavimo paveiktaakultūracija.

Dėl to kai kurie oficialiosios srities straipsniai skaitytojų pageidavimuspausdinami dviem kalbomis arba tik vokiečių kalba pavyzdžiui, nuo metų valdžios pranešimai, traukinių eismo grafikai skelbiami vokiškai. Akivaizdu, kad NTK bandymai skiepyti etninę kalbos funkciją demografiniopotencialo nebeturėjusiai Rytprūsių lietuvių tautinei mažumai nebegalėjo būtiveiksmingi. Nors lietuvių kalba greitasis pažintys halle munsterland vis dar turėjo tapatinamąją jėgą, tačiau jibendruomenėje siejosi su deficitiškumu ribotomis funkcijomis.

Paisydamas bendruomenės poreikių NTK neapsiribojo vien deklaratyviais pareiškimaisapie kalbos statusą, o laviruodamas tarp lojalumo vokiečių valdžiai irlietuvybės išsaugojimo 24 pagal galimybes rūpinosi kalbos planavimu: išlaikydamastradicijas reagavo į laikmečio sąlygas, kalbos naujoves. Laikraščio tekstuose išryškėja autoriųpožiūris į Rytprūsių lietuvių kalbos leksikos vartojimo tradicijas, pateikiamair konkrečių žodyno tvarkymo ar koregavimo idėjų. Nebuvus galimybių sukurti vienodų Rytprūsių lietuvių kalbosvartojimo normų, puoselėtojiški laikraščio ketinimai taikstėsi su realia kalbos vartosenair konkrečiais skaitytojų poreikiais, kurie gali būti suvokiami kaip dvikalbėsbendruomenės norma Todėl laikraštyje atsižvelgiama į individualius polinkius,skatinama pasikeisti žodžių vartojimo patirtimi.

Visa tai turėtų palengvintiteksto supratimą:ne wiſumet lengwa odius taip ißdēti ir ſutaiſyti, kaip konas Skaitytojas iß Namųpratęs. Šio laikotarpio Rytprūsių lietuvių kalbos žodynas suvokiamas kaip savarankiškasir nuo Lietuvoje ugdomos bendrinės kalbos gerokai atsijęs vienetas. XXamžiaus Rytprūsių lietuvių kalbos leksikos savitumas neabejotinai sąlygotas daugelioveiksnių: ilgalaikių lietuvių kalbos kontaktų su vokiečių ir lenkų kalbomis,XX amžiaus Vokietijos kalbos politikos, ribotų santykių su Lietuvos lietuvių kalba.

Esant kitai kalbinei situacijai ir istorinei realybei abi lietuvių kalbos atmainospradėjo tolti viena nuo kitos, ėmė skirtis vokietybių reikšmės bei vokietybių teminiųgrupių apimtys, pavyzdžiui, spekuliacijos veiksmų pavadinimai Brokartaitė-Pladienė, Tokių tekstų supratimą sunkina, o kartu ir distanciją su lietuvių bk kuria lietuviški,tačiau Rytprūsiuose nevartoti žodžiai.

Interkulturalität in Sprache und Literatur,hrsg. Sinonimiškai vartojamasterminas neutralumo strategija šiuo atvejunėra toks tinkamas Johannes Bechert,Wolfgang Wildgen, Einführung in dieSprachkontaktforschung, Darmstadt: WissenschaftlicheBuchgesellschaft,3. Rytprūsių lietuvių kalbos dalimi buvo tapę ir seniejivokiečių kalbos skoliniai, pavyzdžiui, Ievos Simonaitytės romano Aukštujų Šimoniųlikimas perspauduose žr.

Kita vertus, siekiama per daug nenutolti nuo Lietuvoje vartojamos lietuviųkalbos, išlaikyti su ja genetinį ryšį. Enzys ir Dovas Jagomastai kovojo su neigiamomislietuvininkų nuostatomis, mat Rytprūsiuose Lietuvos ir Klaipėdos kraštolietuvių kalba niekinamai vadinta žemaičių kalba. Enzys Jagomastas aiškina, kad Prūsų lietuviųkalbos leksika istoriškai susijusi su Lietuvos lietuvių kalba:Tai nebuwo ſwetimi odei, kuriůs muſų Tēwų Tēwai yra wartoję, tiktai mes eſamejůs uſimirßę!

Tik būtų gerai,kad ſeneſniejie monēs nors maumą pripraſtų prie mūſų Kalbos Walymo, josTo bū linimo, ir ſtengtųſi bent pora negraiai ſkambancʒių nelietuwißkų odių ißkaſ die nißkos ſawo Kalbos ißmeſti naujowißkeſniais, grynai lietuwißkais.

Toks siūlomas suartėjimas su Lietuvos lietuvių kalba NTK grindžiamas tuo,kad joje galima ieškoti atitikmenų vokiškiems skoliniams, ypač naujesnius daiktusir sąvokas pavadinantiems žodžiams.

pažinčių svetainė sąjunga įrodymas kad klipai yra haram islame

Laikraštyje išlaikomas kritiškas požiū risį Rytprūsių lietuvių šnekamosios kalbos vokietybes, joms pakeisti teikiami vertiniaiarba Lietuvoje vartojami naujadarai.

Ieškant atitikmenų Rytprūsių lietuvių kalboje įsigalėjusiems skoliniams dažnaipereinama prie lietuvių bk leksikos teikimo:Prūſų Lietuwoje monēs greitasis pažintys halle munsterland tepaįſta naujowißkų lietuwißkų odių, war tojamų Lietuwoje ir ßiaip Raßliawos Literatūros Kalboje.

Viduramziu Zodynas by Sudare Peter Dinzelbacher

Kas nenorētų būti At ſi likēlis, turētų ků daugiau tokių naujowißkų odių paſimokinti. Sʒtai keleta tokių22Archivum Lithuanicum 10 odių pirmam Kartui: Sąſkaita — tas, kas ſuſkaityta, t. Greitasis pažintys halle munsterland, wok.

Rechnung,Paſkaita — Praneßimas, wok. Vorleſung, Vortrag, Udawinys — U­da wi mas,wok. Aufgabe, Tikſlas — Mieris, wok.

greičio pažinčių informacijos kortelės pažintys sault ste marie ontario