Lil durk dej kepalas pažintys,

Vemono Durslio ūsai buvo ne prastesni už Dumbldoro, tik juodi, bet jis buvo užsimetęs rusvą chalatą ir spoksojo į svečią lyg negalėdamas patikėti savo mažo­ mis akutėmis. Belatriks susiraukė lyg nurijusi negardžių vaistų dozę.

Tebežiūrėjo į veidrodžio šukelę, kurioje trumpą akimirką tarėsi išvydęs Dumbldoro akis. Haris ėmė lipti žemyn susikišęs rankas į džinsų kišenes. Apačioje svetainėje rado visus tris Durslius. Jie buvo pasirengę važiuoti: dėdė Vernonas - apsivilkęs gelsvai ruda striuke su užtrauktuku, teta Petunija - su dailiu lašišų rausvumo lietpalčiu, o Dudlis, šviesiaplaukis drimba Hario pusbrolis, - su odiniu švarku.

Haris kilstelėjo antakius. Haris atsisėdo. Manė žinąs, kas bus. Dėdė ėmė vaikščioti po kamba­ rį, tetulė su Dudliu neramiai sekiojo jį akimis. Jo net violetinis veidas buvo iškreiptas įtampos. Pagaliau dėdė Vernonas sustojo priešais Harį ir prabilo: - Aš apsigalvojau. Mes pasi­ liekame, niekur nevažiuosime. Haris pažiūrėjo į dėdę ir susierzinęs, ir pašaipiai. Keturias savaites Vernonas Durslis kas dvidešimt keturias valandas keičia savo nuomonę ir, sulig nauju nusistatymu, daiktus į bagažinę sukrauna arba iškrauna.

Hariui labiausiai patiko tas kartas, kai dėdė Vernonas, nežinodamas, kad po paskutinio iškraustymo Dudlis pridėjo dar ir svarmenis, kėlė jo lagaminą į bagažinę, tačiau dejuodamas ir keikdamasis susmuko. Gysla kaktoje ėmė tvinkčio­ ti. Šitame rajone kainos kyla kaip pasiutusios! Tu nori mumis atsikratyti, paskui keletas triukų, ir nespėsim apsidairyti, kai jau sudarytas sandoris tavo vardu ir Nejau iš tiesų esate toks kvailas, kaip atrodote?

Kam man reikia dar šito? Dėl šviesių prisiminimų? Hariui pasirodė, lil durk dej kepalas pažintys dėdė priblokštas jo argumentų. Nieko aš netvirtinu, tai faktas, jums pernai sakė DumbldoraS ir Kingslis, ir ponas Vizlis Vemonas Durslis piktai susigūžė: Haris spėjo dėdę nenorint prisiminti, kaip anais metais, likus kelioms dienoms atostogų, netikėtai užgriuvo du visai suaugę burtininkai.

Kingslio Šeklbolto ir Artūro Vizlio pasi­ rodymas Dursliams buvo didelis smūgis. Tačiau Haris pripažino, jog dėdė Vemonas negalėjo apsidžiaugti svečiais, nes ponas Vizlis kitados sugriovė pusę svetainės. Brolija įsitiki­ nusi, kad Voldemortas griebsis jūsų: arba norėdamas kankinimais išgauti mano buvimo vietą, arba manydamas, kad aš bandysiu jus gelbėti, jeigu jis paims jus įkaitu. Dėdės Vernono ir Hario žvilgsniai susitiko.

Haris neabejojo, kad tą akimirką abu galvojo tą patį. Tada Vemonas Durslis vėl žengė pirmyn, o Haris pasakė: - Jūs turite pasislėpti, o Brolija nori jums padėti. Jums siūloma geriau­ sia įmanoma apsauga. Dėdė Vernonas tylėdamas trypė po kambarį. Lauke saulė jau pakibo virš ligustrų gyvatvorių. Kaimyno žoliapjovė vėl užspringo. Man atrodo, mes, niekuo dėtos aukos, kaltos lil durk dej kepalas pažintys tuo, kad priglaudėme persekiojamą žmogų, turime teisę tikėtis valdžios apsaugos!

Haris neištvėrė nesusijuokęs. Kaip tipiška, jog dėdė deda viltis į valdžią net ir tame pasaulyje, kurį jis niekina ir kuriuo rasta dating website. Dėdė Vernonas, vis dar violetinis nuo įtampos, nuėjo prie židinio, pa­ suko atgal taip šnopuodamas, kad net pasišiaušė dideli juodi jo ūsai.

Vis tiek nesuprantu, kodėl mūsų negali saugoti tasai Kingslis. Haris neteko kantrybės. Šį klausimą girdėjo irgi nežinia kiek kartų. Dursliai pamatė per žinias, kaip Kingslis taktiškai tipena paskui Žiobarų premjerą, besilankantį kažkokioje ligo­ ninėje. Dėl to ir dėl fakto, kad Kingslis išmoko žiobariškai rengtis, ką jau kalbėti apie kažkuo raminantį jo ramų žemą balsą, Dursliai pajuto Kingsliui simpatiją, kokios tikrai nejautė jokiamkitamburtininkui, nors, tiesa, jie dar nematė jo su auskaru.

Žmonės dingsta, žūva, o kaltas Voldemortas. Kiek sykių jums kartojau - Žiobarus jis žudo pramogai. Net ir rūkai Juos sukelia Psichai, o jei neprisimenate, kas jie tokie, pa­ siklauskite sūnų! Dudlis staigiai rankomis užsidengė burną. Tėvams ir Hariui sužiurus į jį, jis lėtai jas nuleido ir paklausė: -Ar jų Žinoma, kad yra, šimtai, dabar gal jau tūkstančiai, nes jie minta baime ir neviltimi Ojei prisimenate paskutinį kartą, kai bandėte pralenkti burtininkus, sutikite, kad pagalba jums reikalinga.

Lil durk dej kepalas pažintys trumpa tyla, joje per visus praėjusius metus lyg tolimas aidas ataidėjo trenksmas, kai Hagridas kumščiu išlaužė medines namo duris. Tetulė Petunija žiūrėjo į dėdę Vernoną, Dudlis - į Harį. Tačiau dėdė Vernonas pratrūko: - Okaip mano darbas? Dudlio mokykla? Manau, tokie dalykai nerūpi kažkokių veltėdžių raganių gaujai Jis žinojo, kad kova laimėta.

Jeigu Dudlis taip bijo, kad priima Brolijos pagalbą, tėvai jo vieno nepaleis: negali būti nė kalbos, kad jie išsiskirtų su savo Duduliuku. Haris dirstelėjo į karietos pavidalo laikrodį ant ži­ dinio atbrailos. Mintis, kad jis turės atsisveikinti - galbūt amžinai - su teta, dėde ir pusbroliu, buvo visai džiugi, tačiau vis tiekkažkaip nesmagu.

Ką sako žmonės, šešiolika metų klaikiai vienas kito nemėgę? Miegamajame Haris išsiblaškęs pakilnojo kuprinę, Hedvigai į narvelį kyštelėjo keletą riešutų. Jie nukrito ant dugno, bet Hedviga nesiteikė net pažiūrėti.

Sučirškė durų skambutis. Haris padvejojęs vėl išėjo iš kambario ir nulipo žemyn: nelabai tikėtina, kad Hestija ir Dedalas vieni du susitvar­ kytų su Dursliais. Štai ten mano teta, dėdė ir pusbrolis Dursliai nėmaž neapsidžiaugė taip pasveikinti, ir Haris pabūgo, kad jie gali vėl apsigalvoti. Išvydęs burtininką ir raganą, Dudlis prisiglaudė prie motinos.

Kaip turbūt sakė Haris, planas labai paprastas, - tarė Dedalas, iš kišenės išsitraukdamas kiše­ ninį laikrodį ir pasižiūrėdamas į jį. Jūsų namuose pavojinga naudoti magiją, nes Haris dar nepilnametis, taigi Ministerijai tai būtų dingstis jį suimti.

Todėl mes pavažiuosime kokias dešimt mylių, o tada jau oru nukeliausime į saugią vietą, kurią esame jums parinkę. Kiek suprantu, vairuoti mokate? Žinoma, velniai griebtų! Man asmeniškai pristatymas pažintys visi mygtukai ir svirtelės - tamsus miškas, - prisipažino Dedalas, aiškiai matydamas, kaip pamalonino dėdę Vernoną, sulig kiekvienu svečio žodžiu vis labiau nepasitikintį planu.

Yra šiokių tokių pakeitimų Niekas jamneatsakė: dėdė Vemonas pakraupęs tebespoksojo į Dedalo kišenėlėj pūpsantį laikrodį. Jis kilstelėjo dešinę ketindamas paspausti Hariui ranką, bet paskutinę akimirką pristigo tam parako ir sugniaužęs kumštį ėmė mosikuoti juo lyg metronomu. Dudlis nieko neatsakė, stovėjo prasižiojęs, tad Hariui truputį priminė milžiną Gropą. Jis jau žengė pro duris, kai Dudlis sumurmėjo: - Nesuprantu. Dėdė Vernonas ir teta Petunija sustingo išsproginę į Dudlį akis taip, lyg jis būtų pareiškęs norą tapti baleto šokėju.

Jis išdrožė iš kambario. Jie išgirdo, kaip dėdė Vernonas atidarė lauko duris, tačiau Dudlis nesijudino; žengusi kelis netvirtus žingsnius stab­ telėjo ir tetulė Petunija. Dudlis, atrodo, grūmėsi su sunkiai išreiškiamais jausmais. Po trum­ putės vidinės kovos Dudlis paklausė: - Bet kurgi jis dėsis? Tetulė Petunija ir dėdė Vernonas susižvelgė. Buvo aišku, kad Dudlis juos išgąsdino. Tylą nutraukė Hestija Džouns. Gerai, Dudli, sėdam į mašiną, girdėjai, ką tas žmogus sakė, - turime paskubėti.

Ir vėl dėdė Vernonas pasiekė lauko duris, tačiau Dudlis neišėjo paskui jį. Hariui jau buvo pa­ žįstama tokia reakcija: burtininkai ir raganos negalėjo atsistebėti, kad artimiausi giminaičiai taip nesidomi garsiuoju Hariu Poteriu. Koks pavojus tau gresia? Koks esi brangus kiekvieno antivoldemortininko širdžiai? Jei Haris nebūtų matęs, kaip sujudėjo Dudlio lūpos, nebūtų patikėjęs. Ir vis tiek valandėlę žiūrėjo į Dudlį, kol iki galo suvokė kalbėjus pusbrolį, mat Dudlis dar ir užraudo.

Pačiam Hariui taip pat pasidarė nesmagu. Ir vėl Dudlis, atrodo, tik vargais negalais suvaikė nenorinčias paklusti mintis, o tada sumurmėjo: - Tu išgelbėjai man gyvybę. Jis smalsiai žiūrėjo į pusbrolį. Nei šią vasarą, nei praėjusią, kai Haris Ligustrų gatvėje buvo taip neilgai ir daugiausia užsidaręs savo kambary­ je, juodu beveik nebendravo. Tik dabar Hariui dingtelėjo, kad atšalusios arbatos puodelis, ant kurio jis taip nesėkmingai užlipo rytą, veikiausiai nebuvo spąstai.

Nors ir sujaudintas, Haris vis dėlto pajuto palengvėjimą, kad Dudlis, regis, išsėmė jausmų raiškos sugebėjimus. Kartą kitą žiop­ telėjęs, Dudlis dar labiau užraudonijo ir galutinai nutilo.

Tetulė Petunija apsiverkė. Hestija Džouns pritariamai pažvelgė į ją, bet veikiai vėl pasipiktino, nes tetulė Petunija pripuolusi apkabino Dudlį, ne Harį.

Į tave deda viltis visas burtininkų pasaulis.

pažinčių svetainė astronaut pažintys priešo kūno apsikeitimo

Hestija išsekė paskui. Dudlis atsargiai išsilaisvino iš mamelės glėbio ir žengė prie Hario, kovojančio su pagunda panaudoti prieš pusbrolį magiją. Tada Dudlis atkišo savo didelė rausvą leteną. Būk atsargus, dički Di. Dudlis beveik išsišiepė ir pagaliau išdrimblino iš kambario.

Sunkūs jo žingsniai nušlepsėjo per keliuko žvyrą, paskui trinktelėjo automobilio durelės. Tetulė Petuniją išgirdusi pakėlė veidą, iki tol slėptą nosinėje, ir ap­ sižvalgė. Nesitikėjo liksianti viena su Hariu. Skubiai kišdama į kišenę sušlapusią nosinę tarė: - Na, sudie. Ji stabtelėjo, atsisuko. Akimirką Haris jau lil durk dej kepalas pažintys, kad ji nori ką nors pasakyti, nes pažvelgė į jį keistu, ašaringu žvilgsniu ir tarsi žiojosi, bet staiga krestelėjusi galvą iškurnėjo pas vyrą ir sūnų.

Smaili Dedalo kepurė kyšojo ant užpakalinės sėdynės tarp tetos Petunijos ir dėdės Vemono. Ligustrų ga­ tvės gale automobilis pasuko dešinėn raudonai žybtelėdamas saulėlydžio gaisų nutviekstais langais ir dingo. Apačiojenarvelį, šluotą ir kuprinę padėjo prie laiptų.

Spar­ čiai temo, prieškambaryje tvenkėsi šešėliai. Keista buvo stovėti apsuptam tokios tylos ir žinant, kad išeisi iš šių namų jau suvisam.

Kadaise, kai būdavo paliktas vienas, lil durk dej kepalas pažintys Dursliai išvažiuodavo pramogauti, vienatvės valandos tapdavo tikra švente: stabtelėjęs prie šaldytuvo ir nukniaukęs ką nors gardaus, jis puldavo aukštyn pažaisti Dudlio kompiuteriu arba pasileisdavo televizoriųir perjunginėdavo kanalus kiek tik širdis geisdavo.

Galvodamas apie tuos laikus, Haris pajuto keistą tuštumą, šakyturn būtų prisiminęs seniai dingusį jaunėlį broliuką. Nejau nenori prisiminti visų gerų akimirkų? Na, pažvelk į šį kilimėlį prie durų. Kokie prisiminimai Dudlis jį apvėmė po to, kai jį išgelbėjau nuo Psichų. Paaiškėjo, kad jis man jaučia dėkingumą, ar gali patikėti? O aną vasarą pro šitas duris įžengė Dumbldoras Haris akimirką pametė minčių giją, o Hedviga nepadėjo jos pagauti, tupėjo kaip tupėjusi.

Haris nusisuko nuo durų. Tu manęs tada dar nepažinojai. Velnias, jau pamiršau, kaip čia ankšta Haris žiūrėjo į batų šūsnis ir skėčius prisimindamas, kaip kas rytą pabudęs pažvelgdavo į laiptų apatinę pusę, dažniausiai pasipuošusią pažintys park city utah. Tais laikais jis dar nieko nenutuokė, kas toks yra iš tiesų, dar nežinojo, kaip mirė jo tėvai ar kodėl aplinkui vyksta tokie keisti dalykai.

Bet Haris prisiminė, jog jau tada jį kamuodavo keisti sapnai: košmarai su žaliais žaibais, o sykį net su skrendančiu motociklu - dėdė Vemonas, išgirdęs Hario pasakojimą, vos neįvažiavo į stulpą Netoliese kažkas kurtinamai suburzgė. Haris staigiai atsitiesė žieb­ damas viršugalviu į žemą staktą. Nusikeikęs rinktiniais dėdės Vemono keiksmažodžiais, jis atatupstas išlindo atgal į virtuvę ir susiėmęs galvą pasižiūrėjo pro langą į užpakalinį kiemą. Tamsa tarsi ribuliavo ratilais, oras virpėjo.

Viena paskui kitą, išnykstant Praskiedimo kerams, išniro žmonių figūros: visų didžiausia buvo Hagrido, su šalmu, motociklininko akiniais, sėdinčio ant didžiulio mo­ tociklo su juoda priekaba. Aplinkui jo bendrakeleiviai lipo nuo šluotų, o pora - net nuo perkarusių it skeletai juodų sparnuotų arklių.

Nekantriai atidaręs užpakalines duris, Haris išpuolė į tamsą. Kilo klegesys, Hermiona puolė jam ant kaklo, Ronis pliaukštelėjo per nugarą, o Hagridas tarė: - Viskas gerai, Hari?

Hariui širdį užliejo laimė: šią akimirką nežmoniškai mylėjo visus juos, net Mandangą, kurį jis bandė pasmaugti per paskutinį susitikimą. Bevardį pirštą puošė žibantis žiedas.

Pijus Bukagalvis persimetė jų pusėn, todėl padėtis labai sudėtinga. Jis padarė nusikaltimą, už kurį gresia kalėjimas: šį namą sujungė su Kelionmilčių skrydžių tinklu, padėjo čia Nešyklę, kad būtų galima keliauti oru. Ir vis tavo saugumo dingstimi, kad tavęs nepasiektų Pats Zinai Kas. Visiškai beprasmiška, nes tave saugo motinos kerai. Jis tik padarė, kad negalėtum iš čia saugiai išvykti. Kita bėda: esi nepilnametis, taigi tebeturi Žymiklį. Šitaip Ministerija 41 H ari s P oteris sužino, jeigu nepilnamečiai užsiima magija!

Jeigu tu pats ar kas kitas pabandys burtais tave iš čia išgabenti, sužinos Bukagalvis, taigi ir Mirties Valgytojai. Laukiam nesulaukiam, kad Žymiklis išeitų iš rikiuotės, nes vos tik tau sukaks septyniolika, neteksi motinos globos.

Pijus Bukagalvis mano tave sėkmingai užspendęs. Haris nenoromis turėjo sutikti su nepažįstamuoju Bukagalviu.

Haris matė šio sumanymo trūkumus, bet patylėjo duodamas pasisa­ kyti Baisiajai Akiai. Šįvakar tu, tetulė ir dėdė iškeliaujate savais keliais, aiškiai suvokdami, kad niekada nebegyvensite drauge, tiesa? Haris linktelėjo. Mes norime, kad tai įvyktų kuo anksčiau, nes Pats Žinai Kas tik ir laukia akimirkos, kai tau sukaks septyniolika ir galės tave pačiupti.

Vienintelis mūsų pranašu­ mas - Pats Žinai Kas nežino, kad šįvakar tave išgabename. Ministerijai mes pakišome klaidingą pėdsaką: jie mano, kad tu nesijudinsi iki tris­ dešimtos. Tačiau mes turime reikalą su Pats Žinai Kuo, todėl negalime pasikliauti, kad jis suklys dėl datos; tikriausiai paskirs keletą Mirties Valgytojų dėl viso pikto sekti dangaus šioje apylinkėje. Todėl keletui namų paskyrėme visokeriopą apsaugą. Visi jie atrodo taip, tarsi galėtų būti vieta, kur mes ketiname tave paslėpti, ir visi vienaip ar kitaip susiję su Brolija.

Tai mano namai, Kingslio sodyba, Molės tetulės Mjurijelės namai Na, pats supranti. Kai atsidursi kerų, kuriais apsaugojomejųna­ mus, veikimo zonoje, galėsi Nešykle nuskristi į Landynę. Klausimų yra?

  • Žygiai, Apkasai, Atakos | PDF
  • 42 metų vyras pažintys 27 moteris
  • Haris Poteris Ir Mirties Relikvijos [klzz0gxzjglg]
  • Kevin webster pažintys

Visi keturiolika mes neskrisime pas Tonks tėvus. Šį vakarą danguje skraidžios septyni Hariai, kiekvienas turės bendrakeleivį, kiekviena pora skris vis į kitus namus. Iš savo apsiausto Rukna išsitraukė plokščią butelį su kažkokiu pur­ vinu skysčiu.

Jis galėjo nebesakyti nė žodžio, nes Haris iškart suprato visą planą. Haris nė nešyptelėjo. Stebuklingoji akis tūžmingai dėbtelėjo į Harį. Mandangas gūžtelėjo, susiraukė.

Stebuklingoji akis pasisuko šonu ir pervėrė Mandangą baisiu žvilgsniu. Laikas eina. Man reikia keleto tavo plaukų, vaikine. Poteri, jeigu mums labai pasiseks, jis praris jauką ir planuos tau surengti pasalą trisdešimtą dieną, bet jis būtų be­ protis, jei nepasiųstų poros Mirties Valgytojų pasižvalgyti, aš juo dėtas taip padaryčiau.

Kol veikia tavo motinos kerai, jie gal ir nepasieks tavęs ir šitų namų, bet kerai tuoj nustos veikti, o apytikslę vietąjie žino. Mums vienintelė galimybė - masalas. Net ir Pats Žinai Kas negali persiplėšt į septynias dalis.

Haris susitiko akimis su Hermiona ir iškart nusuko žvilgsnį. Visiems žiūrint, Haris suėmė keletą plaukų ir išrovė. Šlubčiodamas artyn atkimšo eliksyro butelį. Haris sumetė plaukus į purvinos spalvos skystį. Eliksyras beregint suputojo, parūko ir pasidarė skaisčiai auksinės spalvos. Dumbldoras visada kartodavo, kad Pats Žinai Kas norės asmeniškai susidoroti su Poteriu. Kaip tik gynėjams ir bus pavojingiausia, nes Mirties Valgytojai norės juos nukauti.

Neatrodė, kad Mandangas būtų nusiraminęs, bet Rukna jau traukė iš po skverno šešis stikliukus; išdalijęs juos kiekvienam įpylė truputį Multisulčių eliksyro.

Haris Poteris Ir Netikras Princas [eljqwkp1zx41]

Visi žiaugtelėjo ir susiraukė, kai eliksyras pakliuvo į gerklę. Jų vei­ dai iškart ėmė tyžti ir lietis kaip karštas vaškas. Hermiona su Mandangu ištįso aukštyn, Ronis, Fredis ir Džordžas pažemėjo, jų plaukai patamsėjo, Hermionos ir Fler - tarsi sulindo atgal į galvą.

Rukna, nėmaž nesijaudindamas, atrišo didžiulius atsineštuosius mai­ šus. Atsitiesęs išvydo šešis aikčiojančius iš nustebimo Poterius. Fredis su Džordžu atsisuko į kits kitą ir vienu balsu sušuko: - Oho, esam visiškai vienodi!

Nepamirškite 45 H a ri s P oteris akinių, šoninėje kišenėje įdėti šešeri. O kai apsirengsite, kitame maiše rasite bagažą.

Tikrasis Haris pamanė matąs keisčiausią pasaulyje dalyką, ojuk buvo regėjęs nemažai visokių keistenybių. Jis žiūrėjo, kaip šeši jo antrininkai rausiasi maišuose: traukia iš jų drabužius, dedasi akinius, sukiša savuo­ sius daiktus ir drabužius. Jam jau norėjosi, kad jie parodytų bent kiek pagarbos jo asmeniui, nes visi be atodairos išsirengė aiškiai nesidrovė­ dami rodyti svetimo nuogumo. Persirengę apsimetėliai Hąriai iš antro maišo išsitraukė po kuprinę ir narvelį, kiekviename buvo po baltos pelėdos iškamšą.

Panelė Delakur Fler atsistojo šalia jo, Biloišraiška pasidarė kvailoka ir vergiška, Haris iš širdies palinkėjo sau, kad jo veidas niekada taip neatrodytų. Ronis nebuvo toks patenkintas kaip Hermiona.

kaip sužinoti ar kas nors yra kažkas praleidimas apvalkalo kama

Už manęs kaip ir nebelieka vietos, todėl sėdėsi priekaboje. Na, gerai, - užbaigėjis, užrišdamas maišąsunetikrų Poterių drabužiais, ir žengė užpakalinių durų link. Durų rakinti neverta, Mirties Valgytojų užraktas nesulaikys Aplinkui į rankas šokinėjo šluotos, Hermiona jau sėdėjo priešais Kingslį ant didelio juodo testralio, Fler su Bilu - ant kito. Hagridas, užsidėjęs akinius, stovėjo šalia motociklo.

Nejaugi čia Sirijaus motociklas? Atsisėdęs į priekabą, Haris pasijuto šiek tiek pažemintas, mat atsidū­ rė gerokai žemiau už kitus; Ronis išsišiepė pamatęs jį sėdint kaip vaiką elektriniame automobiliuke. Haris pasidėjo šluotą ir kuprinę prie kojų, Hedvigos narvelį įsikišo tarp kelių. Buvo baisiai nepatogu. Jis apžergė motociklą, ratai girgžtelėdami sulindo į žvy­ rą.

Aš ir sugalvojau. Noriu, kad visi pakiltumėte lygiai tuo pačiu laiku, antraip visas suklaidinimo planas nueis perniek. Visi apžergė šluotas. Hagridas paspaudė pedalą, ir motociklas suriaumojo kaip slibinas, prie­ kaba ėmė drebėti.

moka už online dating verta 50 pažintys vartotojas

Skaičiuoju iki trijų. Motociklas siaubingai sustaugė, priekaba bjauriai trūktelėjo, ir Haris staigiai pakilo į orą; plaukus plakantis vėjas išspaudė ašaras. Aplink jį į dangų kilo šluotos, pro šalį praskriejo ilga juoda testralio uodega. Hedvigos narvelio ir kuprinės prispaustos kojos ėmė tirpti. Buvo taip nepatogu, kad jis pamiršo nors dirstelėt į Ligustrų gatvę, o kai pažvelgė apačion, jau negalėjo atskirti, kur ji.

Jie kilo vis aukščiau ir aukščiau Staiga visiškai netikėtai juos apsupo nežinia iš kur išdygusios figūros, apsigaubusios gobtuvais. Jųbuvo mažiausiai trisdešimt, jos sklandė ore di­ deliu ratu, kurio viduryje, nieko neįtardami, ką tik pakilo Brolijos nariai Riksmai, žali blyksniai iš visų šonų.

Hagridas riktelėjo, ir motociklas apvirto. Haris nesusigaudė, kur jie: gatvių žibintai degė virš galvos, aplinkui skardėjo šauksmai, ojis buvo iš visų jėgų įsikabinęs į priekabą. Iš po kojų išslydo kuprinė ir šluota Šluota nuskrido žemėn, bet jis spėjo sugriebti kuprinės diržą ir narve­ lio viršų. Motociklas atsitiesė. Akimirka, ir vėl tvykstelėjo žalias žaibas. Pelėda suklykusi sukniubo ant narvelio dugno. Gegužės mėnesį sis teritorinis šaulių korpas iš­ vyko į vasaros stovyklą: divizija — į Pabradės apy­ linkes, o ji — į Varėnos.

Abi divizijos įsikūrė la­ bai gražiose vietose — pušynuose, prie ežerų ir upių.

Lil Durk x Dej Loaf - Try Me (Remix) Prod. By DDS (New CDQ Dirty)

Greit abiejose stovyklose išdygo visaip papuošti pala­ pinių miesteliai. Virš gražiųjų pušynų, toli toli į visas puses, skambėjo karių dainos. O metų pavasaris buvo neapsakomai puikus — šiltas, nelietingas. Gegužės pabaigoje palapinėje gali­ ma būdavo miegoti neapsiklojus — antklodė reikalinga būdavo daugiau nuo uodų, negu nuo vėsumos apsisau­ goti. Jeigu ne laikraščių ir radijo pranešimai apie karo veiksmus Vakaruose, apie pamišėlio Hitlerio beprotiš­ kas kalbas,— atrodė, tik gyvenk ir norėk Kariai, įtemptai mokydamiesi karinio meno, labai domėjosi ir politika.

Lankydamas įvairių dalinių pra­ timus, dažnai išgirsdavau klausimą: ,Ar neteks ir mums kariauti?

Uploaded by

Korpo štabas, kai kurie atskiri pulkai, batalionai ir divizionai taip pat įsikūrė Varėnos apylinkėse. Su korpo vadu apsigyvenau nedideliame mediniame namelyje ant kalvos. Čia pat, taip sakant, ranka pasie­ kiamas, buvo gražus ežeras, netoliese tyvuliavo kitas. Jų vandenyje atsimušė ištekinių pušų vainikų juostos.

Peržiūrų: Transkriptas 1 Nr. Nebėra tikėjimo savo valstybe. Ir jie negali nieko pakeisti. Juk jie dar turėjo teorišką galimybę organizuoti referendumą, o dabar net ir šis instrumentas apribojamas valdininkų noru leisti arba neleisti. Sekmadienio naktį sukilėliai nusitaikė į restoraną ir mečetę.

Ak, ta žavioji, mieloji Dzūkija Gegužės pabaigoje kariai jau maudydavosi žydrame ežerų vandenyje, o koks malonumas būdavo, dar prieš saulei patekant, valtele išsiirti į ežerą, užmesti spiningą ir laukti plėšrūnės lydekos! Giedrą nuotaiką užtemdydavo tik nelemtas šešėlis — žiūrėk, būdavo, ir dingteli mintis: ,Ar neteks ir mums kariauti?. Hitlerininkai, deja, agentų turėjo ir korpo karininkų tarpe — dar prieš metų įvykius jie bu­ vo tokių prisirinkę, o vėliau tie niekšai ne visi buvo demaskuoti ir išguiti iš Liaudies kariuomenės, pralindo jų ir į korpą.

Korpo vadovybė kelias tokias išdavikų grupeles birželio pradžioje išaiškino — jų dalyviai bu­ vo sulaikyti ir izoliuoti. Reikia pasakyti, kad išdavi­ kams vienu kitu atveju pasisekė apgauti mūsų darbuo­ tojus: buvo suimti kai kurie ir visai nekalti karininkai. Skųsdami dorus karininkus, hitleriniai agentai siekė su­ kelti tarp lietuvių karininkų sąmyšį — atseit, žiūrėkit: jus visus suims.

Žinoma, jiems pasisekė suklaidinti tik lengvatikius. Bet tokių buvo! Turiu pasakyti, kad be reikalo suimti karininkai, patikrinus bylas, buvo lil durk dej kepalas pažintys sinti, jiems grąžintos visos teisės ir laipsniai. Aš, pa­ vyzdžiui, buvau labai nustebęs, kai buvo sulaikytas 16 majoras Polujanskis, aktyviai, sąžiningai tarnavęs ir Liaudies kariuomenėje, ir korpe.

Pasirodė, pagautieji hitleriniai agentai priskundė jį tyčia, savo skundus paremdami klastotais dokumentais, norėdami jį su­ kompromituoti, atkeršyti jam už aktyvų darbą.

Birželio pirmoje pusėje eilė vadovaujančių korpo karininkų generolai Vitkauskas, Karvelis, Čepas; pul­ kininkai Kiršinąs, Surkus, Urbšas; papulkininkiai Gude­ lis, Gertus, Listopadskis ir kitiRaudonosios Armijos vadovybei įsakius, išvyko į Vorošilovo vardo karinę akademiją Maskvoje pasitobulinti, nuodugniau išstudi­ juoti Raudonosios Armijos taktiką ir strategiją, vado­ vavimo meną stambesniems kariuomenės daliniams. Maskvoje jie buvo šiltai sutikti, apgyvendinti vieš­ bučiuose. Panašias sąlygas turėjo ir kitų Pabaltijo respublikų teritorinių korpų vyresnieji karininkai — kursantai.

Karvelis,— mums davė be galo daug nau­ dos Tai vėliau pritaikėme kautynių laukuose. Fašistiniai elementai korpo karininkų išvykimo faktą stengėsi visomis priemonėmis išpūsti, netgi begė­ diškai meluodami, kad minėti karininkai bolševikų esą suimti ir ištremti iš Lietuvos.

Suprantama, liaudies prie­ šams ir šiuo atveju pasisekė lengvatikių surasti. Tuo tarpu visoje Lietuvoje kunkuliavo naujas gy­ venimas, naujakuriai baigė pirmąją sėją žemėje, gau­ toje iš tarybų valdžios. Nemaža korpo karių buvo nau­ jakurių vaikai. Su kokiu džiaugsmu jie skaitydavo iš 2. Žygiai, apkasai, atakos 17 namų laiškus su mielomis širdžiai naujienomis! Savo džiaugsmu jie užkrėsdavo ir kitus. Tik tos nelemtosios kalbos apie karą Buvo graži birželio dvidešimt pirmoji — šeštadienio popietė.

Kariai ilsėjosi. Pavakare atvažiavo iš Vilniaus gausios darbininkų delegacijos — įvairių dalinių šefų atstovai, daugiausia — jaunuoliai ir merginos. Suskam­ bo muzika, nuaidėjo dainos. Vienas po kito rodė savo meistriškumą ir karių, ir svečių meninės saviveiklos kolektyvai. Iki vidurnakčio Dzūkijos kalvomis plaukė liaudies dainų melodijos aidai, sklido jaunimo krykš­ tavimai, juokas.

Grįžęs į savo namelį, su korpo vadu susitariau se­ kantį rytą žvejoti. Staiga anksti rytą kažkas nežmoniškai pasibeldžia į lil durk dej kepalas pažintys duris.

Niekad to nebūdavo Išbė­ gau į lauką. Šalia kapinių tvoros rymojęs jų prižiūrėtojas pasakojo, kad konteineriai kapinėse perstumdomi ne pirmą kartą, ir pridūrė, jog anksčiau ar vėliau šie greičiausiai grįš į savo ankstesnes vietas. Savivaldybės Kapinių priežiūros skyriaus vedėja Zina Stankienė pasakojo, jog nauja tvarka kapinėse įvesta dėl kelių priežasčių.

Pirmiausia, Joniškės kapinės yra Klaipėdos mieste, kur veikia atliekų rūšiavimo sistema. Konteineriai dabar sudėti taip, kad žmonės galėtų į juos mesti atitinkamas atliekas. Ąžuolų giraitėje prieš porą metų pastatytais suoliukais skundžiasi senyvo Kauno gatvės rajono gyventojai: esą jie tokie aukšti, jog atsisėdus tabaluoja kojos.

Kas yra gg iš shahs pažintys stebisi šiais gyventojų skundais ir aiškina, kad atsisėdimo vietos yra standartinio aukščio ir su jomis viskas gerai. Esą pensininkams ant jų tenka kone užšokti, o besigėrint gamta tabaluoja kojos. Primename, jog nauji suoliukai giraitėje atsirado dar prieš porą metų. Tuomet Vyriausybei skyrus pinigų bendruomenėms poreikiams būtent šiuo šaltiniu ir buvo pasinaudota: suoliukų statybą inicijavo Baltijos vietos bendruomenė.

Tuomet jai buvo skirta tūkst. Lt teko būtent naujų atsisėdimo vietų įrengimui. Minėtos bendruomenės pirmininkas Arnoldas Bučys tikino skundus dėl esą per aukštų suoliukų girdįs pirmą kartą.

Anot jos, apie naują tvarką informuota iškabinus skelbimus, lankytojų šiukšles prašoma rūšiuoti ir dėti į atitinkamas šiukšlines žaliosioms arba mišrioms atliekoms. Valdininkė stebėjosi žmonių skundais dėl nutolusių konteinerių. Darėme taip, kad žmogus šiukšles galėtų išmesti išeidamas, jog nereikėtų bėgioti pirmyn atgal, o vienu kartu susidėjus jas išpilti, - aiškino Z.

Vis dėlto stebint kapinių lankytojų nepasitenkinimą nauja schema dar gali būti persvarstoma. Anot vedėjos, greičiausiai bus daroma analizė ir derinama su Aplinkos kokybės skyriumi, kuris ir tvirtina konteinerių išdėstymo schemas.

Savivaldybei, kuri ir organizuoja viešuosius pirkimus bei prižiūri naujų objektų statybą. Bendruomenių projektus kuruojanti Klaipėdos savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vyr. Patys bendruomenių atstovai gali pasirinkti, kokio suoliuko nori - su atlošu ar be jo, su betoniniu pagrindu ar ne, šiukšlinės formą ir kitas detales. Nesu gavusi nė vieno skundo, kad ten kažkas blogai. Skundai, jei jie pavieniai, tikrai nepagrįsti, o apie problemas negirdėjau nei iš Savivaldybės, nei iš bendruomenių.

Tie suoliukai yra standartiniai - tokie stovi visur. Jei priprato prie sovietinių, kurie į žemę įsmigę 20 centimetrų, tai jau kitas reikalas, - stebėjosi tarnautoja. Jos teigimu, Ąžuolų giraitėje įrengtos vietos atsisėsti yra standartinio aukščio ir kitokių Savivaldybė net negali nupirkti. Be visa to, tokių pat suoliukų su atlošais pageidauja ir kitų vietų gyventojai.

Beje, šiemet bendruomenėms skirti pinigai jau išdalyti. Artimiausiu metu bus paskelbta, kokioms naujoms iniciatyvoms atiteks Klaipėdos bendruomenėms lil durk dej kepalas pažintys kiek daugiau nei tūkst. Dienos paštas scitata s iš Palaikau moteris. Turi būti tvarka. Mokami ar nemokami tualetai turi būti. Ir tegul valdžia nesikrato atsakomybės. Jei trūksta sumanumo, rinkėjai gali prievartiniu būdu balsuoti už visų tualetų Seime ir Savivaldybėse panaikinimo.

  1. Kinija kupidonas pažintys
  2. Rowling Harry Potter, characters, names and related indicia are tra­ demarks of and © Warner Bros.
  3. Elf ant pažintys lentyna

Kaip tai patiktų tautos išrinktiesiems? Sulaukta 1 mergaitės ir 3 berniukų. Greitosios medicinos pagalbos darbuotojai sulaukė 58 iškvietimų. Ugniagesiams teko gesinti automobilį, užsiliepsnojusį ajame autostrados Klaipėda-Vilnius kilometre.

Mirusiųjų pavardės neskelbiamos, kadangi jų artimieji tam nedavė leidimo. Užfiksuota apie 60 vėliavos neiškėlimo atvejų. Trispalvės neiškėlė Geležinkelio stotis, keletas mokyklų, tarp jų - Klaipėdos licėjus, darželių bei kitų institucijų.

Taip pat aptikti 4 objektai, nesilaikę švaros taisyklių. Nepaisant pažeidimų, Klaipėdos miesto savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus vyr. Laurinaitį balsavo 53,88 proc. Preliminariais duomenimis, antrajame rinkimų ture balsavo 26,19 proc. Segi rudą antkaklį. Nedidutė, gerutė, gražutė. Laukiame šeimininkų. VšĮ Būk mano draugas. Tellt. Su šiuo cm krepšininku sudaryta dvejų metų sutartis. Vytautas pats labai norėjo likti Neptūne.

Vytautas Šarakauskas - žaidėjas, kuris svariai prisidėjo, kad Neptūnas metais iškovotų LKL bronzos medalius ir metais sidabro medalius, - po sutarties pasirašymo kalbėjo Neptūno klubo direktorius Osvaldas Kurauskas. Vakar Vakarų ekspreso portalo skaitytojų klausėme, kaip jie leidžia ilgąjį savaitgalį. Daugiausiai, net 45,1 proc. Muzikuojančio kelto lankytojai turės galimybę praleisti vakarą su auksiniu Mariaus Jampolskio ir Irūnos Puzaraitės duetu. Televizijos žiūrovų seniai pamėgta dainininkų pora atliks naujausias savo dainas bei visiems gerai žinomus ir mylimus šlagerius.

Auksinis duetas įrodė, kokie stebuklai gali įvykti, kai vienas talentas atranda kitą talentą. Juk jų pasirodymai pritraukia pilnas koncertų sales, o klausytojų meilės ir šilumos galėtų pavydėti ne vienas šalies atlikėjas.

Kaip šie atlikėjai atrado vienas kitą? Irūna pasakojo, kad su Mariumi susipažino pajūryje vykusiame renginyje Laumės juosta. Čia jie buvo parinkti atlikti renginio vedėjų rolę. Jaučiu, jog po to mes tiesiog sulipome. Pamenu, Marius gavo pakvietimą dalyvauti Žvaigždžių duetuose, tačiau jis sutiko šį priimti tik su ta sąlyga, kad ir aš dalyvausiu projekte.

Taigi, įdėję daug meilės, pastangų ir darbo, gavome Auksinio dueto vardą, - sakė iš Marijampolės kilusi dainininkė. Kokia publikos taip mylimo dueto paslaptis? Norint pasiekti puikių rezultatų scenoje, svarbiausia nuolat stebinti žiūrovą nauja ir įdomia programa bei nuoširdžiai atlikti kūrinius.

Tam, kad sukurtų ryšį su klausytojais, bendrauti su žiūrovais duetas stengiasi jausmais. Taip bendrauti yra lengviausia. Juk čia egzistuoja vieninga gramatika, fonetika. Mes niekada nevaidinam ir nesistengiam perlipti per save. Mes tiesiog nuoširdžiai atliekame savo kūrinius, - kalbėjo aktorius ir dainininkas Marius Jampolskis. Pasiteiravus, kaip jiems pavyko be barnių ir išsiskyrimų ant scenos kartu praleisti 5-erius metus, Marius išdavė, jog komanda yra stipri tuomet, jis pažintys kitą moterį yra protingų moterų: Būtent dailiosios lyties atstovių indėlis yra raktas į sėkmingą bendradarbiavimą.

Vyras, žinot, tai šen, tai ten. O protinga moteris sugeba viską sudėlioti į savo vietas. Tačiau, žinoma, taip pat labai svarbu turėti bendrą požiūrį į darbą ir tikslus. Anot Irūnos, pasirodymo Muzikuojančiame kelte metu lankytojai išgirs naujausias ir senas, geras dainas, tarp kurių - baladė iš filmo Mažoji legenda, O, meile, padėk, Nežinau, kodėl, Iš Lil durk dej kepalas pažintys lygumų, tango iš Emiro Kusturicos filmo Pogrindis, Širdele mano, Vėjas man pasakė, belgų grupės Vaya Con Dios hitas Nei, na na na, dainos iš kino filmų bei kitos populiarios melodijos.

Duetas taip pat rodys mini spektaklius iš jubiliejinės dueto programos. Dalyvavimas Muzikuojančiame kelte man yra lyg atrakcija, kadangi šiaip aš bijau vandens. Su kruiziniu laivu tikrai neplaukčiau, tačiau čia jaučiuosi saugiai. Žinoma, jūros bangavimas sukelia įvairių jausmų, tačiau, nepaisant to, paskutinį kartą, kai pasirodėme Muzikuojančiame kelte, pamenu, mes smagiai pasilinksminome, - juokavo dainininkė ir pridūrė, kad klaipėdiečiai - viena šilčiausių Lietuvos publikų.

Dainininkų galvose virte verda ambicingi ateities planai, taigi į skirtingus kelius jie dar tikrai nesižvalgo: Turime daug svajonių, kurios pildysis ar nesipildys, bet scenoje mus kartu dar ilgai matysite, - žadėjo duetas. Tad liepos 11 d. Organizuojant stažuotes ir mokymus labai svarbus besimokančiųjų savęs įvertinimo, savirefleksijos procesas, nes vedantiesiems kursus tai padeda įvertinti mokymų kokybę, o dalyviams suteikia motyvacijos mokytis toliau ir tobulėti, analizuoti savo galimybes.

Naujoviški mokymo metodai taip pat svarbūs suaugusiųjų švietime. Užsibrėžusi tikslą plėtoti edukacinių programų ir gido paslaugos veiklą, Lil durk dej kepalas pažintys Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras siekė sužinoti apie inovatyvaus turizmo tendencijas Europoje, kitų organizacijų turistinių maršrutų kūrimo patirtį bei bendravimo ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais principus.

Dešimties dienų trukmės darbo stebėjimo vizito metu Bulgarijos nevyriausybinėje organizacijoje Euni Partners buvome projekto Towards Excellence in Cultural Tourism Network pagal Europa piliečiams programą dalis.

Šis projektas yra pui- kus savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo plėtojant kultūrinį turizmą pavyzdys. Dalyvavome Kultūrų festivalyje, kūrybinėse dirbtuvėse Būk kūrybiškas, kuriose vietos amatininkai pristatė savo rankų darbo kūrinius, turėjome galimybę dalyvauti projekto diskusijose ir teikti pasiūlymus jo tolesniam įgyvendinimui.

Viena iš pagrindinių asocijacijos Euni Partners veiklų yra kultūrinio turizmo maršrutų kūrimas. Kartu su Neofit Rilski universiteto profesoriumi Vasiliu Markovu, Blagoevgrado regioninės valdžios atstove ir profesionaliu gidu dalyvavome archeologinėje kelionėje po Rilos nacionalinį parką, stebėjome, kaip nagrinėjami būsimi maršruto lankytini objektai, apžvelgėme archeologinių kasinėjimų vietoves.

Asocijacija Euni Partners taip pat yra oficialus tarptautinio kultūrinio maršruto Europos pasakos ir legendos atstovas Bulgarijoje. Apsilankymas SubMeet asocijacijoje Italijoje buvo naudingas tuo, kad pamatėme, kaip nevyriausybinė organizacija, užsiimanti tokia pačia veikla kaip ir VšĮ Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras, bendradarbiauja su socialiniais partneriais ir vietine žiniasklaida. Italijos mažų organizacijų bei įmonių ypatumas jungimasis į didesnius susivienijimus, siekiant plėtoti savo veiklą ir daryti teigiamą įtaką regiono socialiniam-ekonominiam gyvenimui.

Darbo stebėjimo vizito metu Bulgarijoje ir Italijoje pagilinome žinias apie kultūrinį turizmą, kurį vystyti Lietuva ir Klaipėdos kraštas turi visas sąlygas, nes gausu kultūrinių išteklių.

kalbame apie telefono online dating pažinčių svetainė u

Kultūrinio turizmo vystymas atveria galimybes bendradarbiauti verslui, viešajam sektoriui ir individualiems asmenims, kurti naujas darbo vietas ir inovatyvius produktus bei paslaugas turistui. Be to, kultūrinis turizmas padeda išsaugoti tradicijas, kultūrinį paveldą, gali būti įgyvendinamas kaimo vietovėse ir padėti įveikti sezoninį turizmą. Penkių dienų mokymo kursuose Čekijoje Inovacijos turizme sužinojome, lil durk dej kepalas pažintys yra inovacija, kokios inovatyvių turizmo paslaugų ir produktų prielaidos bei poreikis, kaip įgyvendinti inovatyvių paslaugų marketingą.

Mokymai buvo praktiniai, nes besimokantieji išbandė inovatyvaus turizmo paslaugas. Pavyzdžiui, viena iš jų buvo ekskursija po Prahos senamiestį su gidu benamiu, t. Tokia netradicine veikla užsiima organizacija Pragulic Naujos idėjos, kaip patobulinti mokymo procesą, gimė po to, kai Vokietijos organizacijoje HochVier e. Teatro metodas padeda labiau įsigilinti į nagrinėjamą situaciją, skatina bendravimą ir bendradarbiavimą, komandinį darbą. Projektas truko vienerius metus, kvalifikaciją patobulino penki VšĮ Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centro darbuotojai.

Įgyta patirtis ir žinios yra naudojamos tobulinant organizacijos šviečiamąją ir konsultacinę veiklą. Be to, esą ir taip į socialinio būsto gyventojus visi žiūri kaip per didinamąjį stiklą, tad tokie sąrašai esą dar labiau žemintų jų orumą, jau nekalbant apie tai, kokias patyčias patirtų socialiniame būste gyvenantys vaikai.

Eilės didžiulės Nors socialinis būstas neduodamas veltui, reikia mokėti ir komunalinius mokesčius, ir nuomą Savivaldybei, visgi paprastai ji būna gerokai mažesnė nei rinkos kaina. Vien tai, kad nemažėja eilės norinčiųjų gyventi socialiniame būste, rodo, jog tai patraukli pažinčių svetainė teisininkams mažesnes pajamas turintiems žmonėms.

Pavyzdžiui, uostamiestyje eilėje socialinio būsto laukia net šeimos, o Savivaldybė turi tik butus. Klaipėdos rajone eilėje laukia šeimų, o Savivaldybė turi 53 socialinio būsto statusą turinčius būstus.

Welcome to Scribd!

Neringoje lil durk dej kepalas pažintys būsto laukia 32 šeimos, o čia yra tik 21 socialinis būstas. Beje, dėl sunkiai įkandamų nekilnojamojo turto kainų bei išskirtinio socialinio būsto pastatų dizaino šiame kurorte aistros, kas verti ten gyventi, o kas ne, ko gero, verda labiausiai.

Kita vertus, šiame mieste ir be jokių sąrašų, ko gero, visi mintinai žino, kas ten gyvena. Gandais nesivadovauja Valdininkai sako suvokiantys, kad ilgus metus nesulaukiantys galimybės apsigyventi socialiniame būste akylai skaičiuoja ten jau gyvenančiųjų realias pajamas. Tad jie kartais girdi įvairių kalbų, tačiau dažniausiai jos būna niekuo nepagrįstos.

Gandų mieste būna visokių, bet kalbomis viena bobutė sakė mes nesivadovaujame. Oficialių skundų taip pat nesulaukiame, - sakė Neringos savivaldybės administracijos Socialinės para- Socialinis būstas - sąžinės reikalas sgandai. Suprantu žmonių pyktį, jei iš tikrųjų piktnaudžiaujama valstybės geru. Bet mes neturime teisės skelbti jokių sąrašų, nes mus riboja įstatymai. Beje, mes buvome paskelbę sąrašus asmenų, kurie laukia socialinio būsto nuomos. Viskas baigėsi tuo, kad vos negavome litų baudos, - prisiminė Klaipėdos savivaldybės administracijos Socialinio būsto skyriaus vedėja Danguolė Netikšienė.

Valdininkė priminė, jog kertinis dokumentas, kuriuo vadovaujamasi skiriant socialines pašalpas bei įtraukiant į socialinio būsto eilę - Mokesčių inspekcijoje turimi asmens duomenys apie jo deklaruotą turtą ir pajamas. Jei žmogus turi informacijos, kad apgaudinėjama valstybė, slepiamas turtas ar pajamos, turėtų informuoti ir mus, ir Mokesčių inspekciją, - sakė D.

Tiesa, iki šiol Klaipėdos savivaldybė taip pat nėra sulaukusi nė vieno oficialaus raštiško skundo dėl galimų socialinio būsto gyventojų piktnaudžiavimo atvejų.

Esame sulaukę tik anoniminių skambučių. Pagal Gyventojų turto deklaravimo įstatymą, asmenys, įrašyti į Savivaldybės socialinio būsto nuomos sąrašus, taip pat Savivaldybės socialinio būsto nuomininkai ir jų šeimų nariai privalo kasmet iki einamųjų metų gegužės 1 d. Turto nedeklaravę asmenys ir šeimos, laukiančios socialinio būsto nuomos sąrašuose, iš sąrašų bus išbraukti, nuomos sutartys su socialinio būsto nuomininkais, nedeklaravusiais kalendorinių metų turto, bus nutraukiamos.

Teisę būti įrašytais į sąrašą socialinio būsto nuomai turi asmenys ir šeimos, kurių deklaruotas turtas įskaitant gautas pajamas už kalendorinius metus ne daugiau kaip 20 proc. Jeigu neturi Lietuvoje nuosavybės bendrosios nuosavybės teise būsto arba turimas būstas, nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc.

Šiemet jaunimo projektams finansuoti iš miesto biudžeto buvo numatyta skirti per 17 tūkst. Nė vienas jų nepasitvirtino. Pavyzdžiui, vienam žmogui nepatiko, kad moteris su neįgaliu vaiku gyvena socialiniame būste, nors jos mama užmiestyje turi namą. Tokiems žmonėms tenka paaiškinti, kad pagal įstatymą visų 18 metų sulaukusių asmenų socialinei padėčiai neturi įtakos nei mamų, nei tetų ar dėdžių turtas, - priminė D.

Taip pat valdininkė priminė, kad įstatymas jų neįpareigoja sekti, ką kažkada praeityje žmogus yra turėjęs ir kam ką jis yra užrašęs. Pagal įstatymą žmogus, kuris kreipiasi dėl socialinio būsto nuomos, turi pateikti praėjusių metų metinę pajamų deklaraciją. Jei jo deklaruotas turtas ir pajamos atitinka reikalavimus - viskas tvarkoje.

Be to, nereikėtų pamiršti, kad žmogus dar 15 metų turi išlaukti eilėje, kol tą socialinį būstą gauna, - kalbėjo D.